Over ons

Het therapieënfonds bestaat vanaf 1990. Tot 2010 onder de naam 'Therapieënfonds Aurum'. Met ingang van januari 2011 is het fonds bij de notaris omgezet naar een autonome stichting buiten de bestaande structuur van Therapeuticum Aurum.

Het therapieënfonds is in het leven geroepen met een tweeledig voornemen:

Het is een fonds 'voor patiënten door patiënten', want de financiële middelen waarover het therapieënfonds beschikt worden in principe volledig door de patiënten opgebracht in de vorm van deelnemersbijdragen en donaties.

Het bestuur van het therapieënfonds bestaat uit ten hoogste vijf beheerders die ook als patiënt zijn ingeschreven bij Therapeuticum Aurum. Naast de beoordeling van ingediende declaraties (juist, volledig en tijdig) houden zij de deelnemers administratie en de financiële administratie van de stichting bij. Verder onderhouden zij contact met de therapeuten en huisartsen van Therapeuticum Aurum over mogelijkheden van vergoeding van gevolgde therapieën.