Bijdrage

Jaarlijks wordt uiterlijk 16 november de deelnemersbijdrage voor het daar op volgende kalenderjaar vastgesteld.

Voor 2024 is de bijdrage

De voorkeur gaat uit naar betaling per, eenmalig bij aanmelding verstrekte, doorlopende machtiging voor automatische incasso. Geeft een deelnemer er de voorkeur aan zelf voor betaling zorg te dragen dan dient de bijdrage jaarlijks uiterlijk 1 maart te zijn voldaan. 

Na aanmelding gaat een wachttijd in van twee maanden en indien de aanmelding plaats vindt na 31 oktober is over het lopende kalenderjaar geen bijdrage verschuldigd.