Declaratie

Om behandeling te kunnen declareren dient de patiënt ten tijde van de behandeling te zijn aangemeld bij het therapieënfonds en dient de incassomachtiging te zijn afgegeven dan wel de deelnemersbijdrage te zijn voldaan. Bovendien moet een van toepassing zijnde wachttijd zijn verstreken.

Vervolgens dient per nota een declaratieformulier te worden ingevuld; dit formulier is beschikbaar in de folderkast van Therapeuticum Aurum, bij de assistentes of kan worden gedownload van de website.

Het volledig ingevulde declaratieformulier, vergezeld van (een kopie van) de nota van de betreffende behandeling(en) alsmede (een kopie van) het bewijs van de zorgverzekeraar waaruit blijkt dat de therapie niet of slechts gedeeltelijk wordt vergoed, dient per post te worden opgestuurd naar de Stichting Therapieënfonds Aurum, Frits de Zwerverhove 1, 2717 TP Zoetermeer of te worden afgegeven aan de assistentenbalie van het therapeuticum.

Indien reeds eerder een declaratie is ingediend voor dezelfde therapie in hetzelfde kalenderjaar waarbij uit de daarbij ingediende verklaring van de verzekeringsmaatschappij blijkt dat geen vergoeding (meer) wordt verstrekt voor de betreffende behandeling dan kan de gevraagde verklaring van de verzekeringsmaatschappij achterwege blijven.

Het declaratieformulier, vergezeld van de (kopie)nota en het bericht van de verzekeringsmaatschappij, kan ook als bijlage bij een e-mail worden verzonden aan beheer@therapieenfondsaurum.nl, maar dan moet de declaratie door declarant zijn verzonden vanaf zijn/haar e-mailadres dat bij het fonds bekend is. Het declaratieformulier dat van de website kan worden gedownload kan digitaal worden ingevuld en behoeft dan niet te worden voorzien van een handtekening.